TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THỐT NỐT THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt.

 
Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt.
 
Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động quận Thốt Nốt đã tiến hành kiểm tra 06 công đoàn cơ sở trực thuộc, về thực hiện Điều lệ Công đoàn, tình hình thu chi tài chính Công đoàn năm 2013 và 3 tháng đầu năm 2014 trong “Tháng công nhân”.
 
Thời gian tiến hành kiểm tra bắt đầu từ sáng ngày 13 tháng 05 năm 2014 và kết thúc vào chiều ngày 15 tháng 05 năm 2014.
 
Qua đợt kiểm tra thực tế ở 06 CĐCS, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động quận đã hướng dẫn cụ thể cho các CĐCS về việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế trong việc quản lý thu chi tài chính công đoàn ở các CĐCS, như chi không đúng mục đích, vượt quy định, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ còn máy móc, chưa áp dụng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
 
Thông qua đợt kiểm tra lần này đã giúp Ban Thường vụ Liên đoàn nắm lại hoạt động của các Công đoàn cơ sở như việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc thu chi tài chính Công đoàn để kịp thời nhắc nhở uốn nắn khắc phục những thiếu sót phát huy những ưu điểm đã đạt được.
 
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt.