TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!
Mẫu biểu Ủy ban kiểm tra
 Download file: Mau bieu UBKT 2013.doc (104.00KB)
PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA TÀI LIỆU KIỂM TRA
 Download file: PHIEU DANG KY MUA TAI LIEU KIEM TRA.doc (24.00KB)
PHỤ LỤC 2 KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN
KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN
6 tháng đầu năm 2012