TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội VIII Công đoàn Cần Thơ

Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội VIII Công đoàn Cần Thơ, nhiệm kỳ (2008 - 2013) và thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khoá VIII. Tổ chức khảo sát Công đoàn vững mạnh năm 2006 và xét công nhận qua 2 đợt có 7/19 đơn vị. Đến hết ngày 29/12/2006, đã có 7/8 LĐLĐ các Quận, Huyện tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2006 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2007.

Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội VIII Công đoàn Cần Thơ, nhiệm kỳ (2008 - 2013) và thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khoá VIII. Tổ chức khảo sát Công đoàn vững mạnh năm 2006 và xét công nhận qua 2 đợt có 7/19 đơn vị. Đến hết ngày 29/12/2006, đã có 7/8 LĐLĐ các Quận, Huyện tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2006 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2007.

Trong tháng, phát triển mới 1.444 đoàn viên, nâng tổng số phát triển trong năm 2006 là 6.829 đoàn viên, đạt 170,73%, phát thẻ đoàn viên mới 1.524, nâng tổng số phát thẻ từ đầu năm đến nay là 5.632 thẻ, đạt 82,47%. CĐ Các Khu Chế xuất & CN Cần Thơ thành lập mới 5 CĐCS, mở 2 lớp triển khai học tập Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho 830 lượt CNLĐ, sau đó đã phát triển mới 460 đoàn viên CĐ.
 
Ban Tổ chức LĐLĐ TPCT